جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه


کد تعرفه شرح کالا سر فصل حقوق ورودی اولویت گمرکی استاندارد کد کشور ترجیحی
01012100ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص:اسب ، الاغ و استر زنده/-510-
01012910ـ ـ ـ اسب برای مسابقهاسب ، الاغ و استر زنده/  - - سایر269-
01012990ـ ـ ـ سایراسب ، الاغ و استر زنده/  - - سایر4010-
01013000ـ الاغاسب ، الاغ و استر زنده/-510-
01019000ـ سایراسب ، الاغ و استر زنده/-3210-
01022110ـ ـ ـ گاو شیریحیوانات زنده از نوع گاو/  - - مولد نژاد خالص :53-
01022190ـ ـ ـ سایرحیوانات زنده از نوع گاو/  - - مولد نژاد خالص :53-
01022900ـ ـ سایرحیوانات زنده از نوع گاو/-53-
01023100ـ ـ مولد نژاد خالصحیوانات زنده از نوع گاو/-53-
01023900ـ ـ سایرحیوانات زنده از نوع گاو/-53-
01029000ـ سایر:حیوانات زنده از نوع گاو/-53-
01031000ـ مولد نژاد خالصحیوانات زنده از نوع خوک/-510-
01039100ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرمحیوانات زنده از نوع خوک/-510-
01039200ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشترحیوانات زنده از نوع خوک/-510-
01041000ـ از نوع گوسفندحیوانات زنده از نوع گوسفند و بز/- از نوع گوسفند-1-
01042010ـ ـ ـ بز مولد نژادحیوانات زنده از نوع گوسفند و بز/- از نوع بز :53-
01042090ـ ـ ـ سایرحیوانات زنده از نوع گوسفند و بز/- از نوع بز :53-
01051110ـ ـ ـ جوجه مولد نژادمرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگی/   - - مرغ و خروس :53-
01051120ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتیمرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگی/   - - مرغ و خروس :53-
01051130ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتیمرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگی/   - - مرغ و خروس :53-